rychle_dorucenie
Lekáreň s najrýchlejším doručením
osobny_odber
Osobný odber v lekárni zadarmo
dorucenie_4h
Doručenie už od 4 hodín
spokojnost
98% spokojnosť zákazníkov
 • sortiment a ceny
  superrychle doručenie zadarmo
 • Super rychle dodanie
 • Všetko bolo vybavené až druhý deň.Super bol som prekvapený.
 • Žiadne nevýhody, odporúčam všetkým...
 • rýchle dodanie, dobrá cena...
 • Max. spokojnosť, rýchle doručenie.
 • Tovar dodaný rýchlo a super cena....ďakujem....objednám zas...
 • rychle dorucenie , dobre ceny + skvela sucinnost elektronickou konveraciou

  odporucam , hlavne rychle dodanie liekov :)
 • Spoľahlivé a rýchle doručenie tovaru.
 • dobrý sortiment
  primerané ceny
popis_produktu
Popis produktu
Doplňujúce informácie
Recenzie zákazníkov
Opýtať sa lekárnika

Liek obsahuje liečivo bortezomib, zohráva dôležitú úlohu pri kontrole funkcie a rastu buniek. Liek sa používa na liečbu mnohopočetného myelómu (rakovina kostnej drene) u pacientov starších ako 18 rokov:

 • samostatne alebo spolu s liekmi pegylovaný lipozomálny doxorubicín alebo dexametazón u pacientov, ktorých ochorenie sa zhoršuje po tom, čo podstúpili najmenej jednu predchádzajúcu liečbu a u ktorých nebola transplantácia krvných kmeňových buniek úspešná alebo nie je vhodná.
 • v kombinácii s liekmi melfalan a prednizón u pacientov, ktorých ochorenie sa doteraz neliečilo, a ktorí nie sú vhodní na vysoko dávkovú chemoterapiu s transplantáciou krvných kmeňových buniek.
 • v kombinácii s dexametazónom alebo s dexametazónom spolu s talidomidom u pacientov, ktorých ochorenie sa doteraz neliečilo a predtým, ako dostanú vysoko dávkovú chemoterapiu s transplantáciou krvných kmeňových buniek (indukčná liečba).

Liek sa používa na liečbu lymfómu z plášťových buniek (druh rakoviny postihujúci lymfatické uzliny) u pacientov vo veku 18 rokov alebo starších v kombinácii s liekmi rituximab, cyklofosfamid, doxorubicín a prednizón, u pacientov, ktorých ochorenie nebolo doteraz liečené a ktorí nie sú vhodní na transplantáciu krvotvorných kmeňových buniek. Viac na adc.sk

Použitie:

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liečba progresívneho mnohopočetného myelómu (pacienti, ktorí dostali aspoň jednu predchádzajúcu liečbu)
Monoterapia:
Liek sa podáva i.v. alebo s.c. injekciou v odporúčanej dávke 1,3 mg/m2 povrchu tela 2x týždenne počas 2 týždňov v 1., 4., 8. a 11. deň terapeutického cyklu trvajúceho 21 dní. Toto 3-týždňové obdobie sa považuje za jeden terapeutický cyklus. Odporúča sa, aby pacienti absolvovali 2 cykly po potvrdení kompletnej terapeutickej odpovede. Tiež sa odporúča, aby pacienti, ktorí odpovedajú na liečbu a nedosiahli kompletnú remisiu, absolvovali celkovo 8 cyklov liečby. Medzi nasledujúcimi dávkami má uplynúť aspoň 72 hodín.
Úpravy dávky počas liečby a reinicializácie liečby pri monoterapii:
Liečba sa musí prerušiť pri objavení sa akejkoľvek nehematologickej toxicity 3. stupňa alebo hematologickej toxicity 4. stupňa, s výnimkou neuropatie. Po ústupe príznakov toxicity je možné opäť začať liečbu v dávke zredukovanej o 25 % (1,3 mg/m2 redukovaná na 1,0 mg/m2; 1,0 mg/m2 redukovaná na 0,7 mg/m2). Ak známky toxicity neustúpili, alebo ak sa objavia aj pri najnižšej dávke, musí sa zvážiť prerušenie liečby (okrem prípadov, keď prínos liečby výrazne prevyšuje jej riziko).

Neuropatická bolesť a/alebo periférna neuropatia:
Pacienti, u ktorých v súvislosti s liečbou bortezomibom došlo k vzniku neuropatickej bolesti a/alebo k periférnej neuropatii, by mali byť liečení podľa údajov uvedených v tabuľke v SPC, časť 4.2.
Pacienti s pre-existujúcou ťažkou neuropatiou môžu byť liečení uvedeným liekom len po starostlivom zvážení pomeru riziko/prínos liečby.

Kombinovaná liečba s pegylovaným lipozomálnym doxorubicínom:
Liek sa podáva i.v. alebo s.c. injekciou v odporúčanej dávke 1,3 mg/m2 povrchu tela 2x týždenne počas 2 týždňov v 1., 4., 8. a 11. deň cyklu trvajúceho 21 dní. Toto 3-týždňové obdobie sa považuje za 1 cyklus. Medzi nasledujúcimi dávkami má uplynúť aspoň 72 hodín. Pegylovaný lipozomálny doxorubicín sa podáva v dávke 30 mg/m2 v 4. deň cyklu ako 1-hodinová i.v. infúzia podávaná po injekcii bortezomibu. Môže sa podať až 8 cyklov tejto kombinovanej liečby. Pacienti, ktorí dosiahnu kompletnú odpoveď, môžu pokračovať v liečbe najmenej 2 cyklami po prvom zaznamenaní kompletnej odpovede, aj keď to vyžaduje liečbu dlhšiu ako 8 cyklov.

Kombinácia s dexametazónom:
Liek sa podáva i.v. alebo s.c. injekciou v odporúčanej dávke 1,3 mg/m2 povrchu tela 2x týždenne počas 2 týždňov v 1., 4., 8. a 11. deň cyklu trvajúceho 21 dní. Toto 3-týždňové obdobie sa považuje za 1 cyklus. Medzi nasledujúcimi dávkami má uplynúť aspoň 72 hodín. Dexametazón sa podáva p.o. v dávke 20 mg v 1., 2., 4., 5., 8., 9., 11. a 12. deň cyklu. Pacienti, ktorí dosiahnu odpoveď alebo sa ich ochorenie stabilizuje po 4 cykloch tejto kombinovanej liečby, môžu naďalej dostávať rovnakú kombináciu najviac 4 ďalšie cykly.

Dávkovanie u pacientov s doteraz neliečeným mnohopočetným myelómom, ktorí nie sú vhodní na transplantáciu hematopoetických kmeňových buniek
Kombinovaná liečba s melfalanom a prednizónom:
Liek sa podáva i.v. alebo s.c. injekciou v kombinácii s p.o. melfalanom a p.o. prednizónom (viď SPC, časť 4.2). 6- týždňové obdobie sa považuje za 1 cyklus. V 1.-4. cykle sa bortezomib podáva 2x týždenne v 1., 4., 8., 11., 22., 25., 29. a 32. deň. V 5.-9. cykle sa podáva 1x týždenne v 1., 8., 22. a 29. deň. Medzi nasledujúcimi dávkami má uplynúť aspoň 72 hodín. Melfalan a prednizón sa podávajú p.o. v 1., 2., 3. a 4. deň prvého týždňa každého cyklu. Podáva sa 9 cyklov tejto kombinovanej liečby.

Dávkovanie u pacientov s doteraz neliečeným mnohopočetným myelómom, ktorí sú vhodní na transplantáciu hematopoetických kmeňových buniek (indukčná liečba)
Kombinovaná liečba s dexametazónom:
Liek sa podáva i.v. alebo s.c. injekciou v odporúčanej dávke 1,3 mg/m2 povrchu tela 2x týždenne počas 2 týždňov v 1., 4., 8. a 11. deň cyklu trvajúceho 21 dní. Toto 3-týždňové obdobie sa považuje za 1 cyklus. Medzi nasledujúcimi dávkami má uplynúť aspoň 72 hodín. Dexametazón sa podáva p.o. v dávke 40 mg v 1., 2., 3., 4., 8., 9., 10. a 11. deň cyklu. Podávajú sa 4 cykly tejto kombinovanej liečby.
Kombinovaná liečba s dexametazónom a talidomidom:
Liek sa podáva i.v. alebo s.c. injekciou v odporúčanej dávke 1,3 mg/m2 povrchu tela 2x týždenne počas 2 týždňov v 1., 4., 8. a 11. deň cyklu trvajúceho 28 dní. Toto 4-týždňové obdobie sa považuje za 1 cyklus. Medzi nasledujúcimi dávkami má uplynúť aspoň 72 hodín. Dexametazón sa podáva p.o. v dávke 40 mg v 1., 2., 3., 4., 8., 9., 10. a 11. deň cyklu. Talidomid sa podáva p.o. v dávke 50 mg denne v 1.-14. deň a ak ho pacient toleruje, dávka sa potom zvýši na 100 mg denne v 15.-28. deň, a potom sa môže ďalej zvýšiť na 200 mg denne od 2. cyklu (viď SPC, časť 4.2). Podávajú sa 4 cykly tejto kombinácie. Odporúča sa, aby pacienti s aspoň čiastočnou odpoveďou dostali ďalšie 2 cykly.

Dávkovanie u pacientov s doteraz neliečeným lymfómom z plášťových buniek (MCL)
Kombinovaná liečba s rituximabom, cyklofosfamidom, doxorubicínom a prednizónom (VcR-CAP):
Liek sa podáva i.v. injekciou v odporúčanej dávke 1,3 mg/m2 povrchu tela 2x týždenne počas 2 týždňov v 1., 4., 8. a 11. deň, po čom nasleduje 10-dňová prestávka v dňoch 12.-21. Toto 3-týždňové obdobie sa považuje za 1 cyklus. Odporúča sa 6 cyklov, pacientom s odpoveďou zaznamenanou prvýkrát v 6. cykle sa však môžu podať ďalšie dva cykly. Medzi nasledujúcimi dávkami bortezomibu má uplynúť aspoň 72 hodín. Nasledujúce lieky sa podávajú i.v. infúziami v 1. deň každého 3-týždňového cyklu s bortezomibom: rituximab 375 mg/m2, cyklofosfamid 750 mg/m2 a doxorubicín 50 mg/m2. Prednizón sa podáva p.o. v dávke 100 mg/m2 v 1., 2., 3., 4. a 5. deň každého cyklu.
Úpravy dávky počas liečby pacientov s doteraz neliečeným lymfómom z plášťových buniek – viď SPC, časť 4.2.

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
Pri miernej poruche funkcie pečene sa nevyžaduje úprava dávky. U pacientov so stredne závažnou alebo závažnou poruchou funkcie pečene sa má začať dávkou zníženou na 0,7 mg/m2 na injekciu počas prvého cyklu a má sa zvážiť nasledovné zvýšenie na 1,0 mg/m2 alebo ďalšie zníženie na 0,5 mg/m2 v závislosti od tolerability pacienta (viď SPC, časť 4.2).

Spôsob použitia

Prášok na injekčný roztok musí byť rekonštituovaný zdravotníckym pracovníkom. Návod na rekonštitúciu lieku je uvedený v SPC, časť 6.6.
Liek je určený na i.v. alebo s.c. podanie. Liek sa nemá podávať inými spôsobmi.

Intravenózna injekcia:
Rekonštituovaný roztok sa podáva ako 3-5 sekundový bolus i.v. injekcie cez periférny alebo centrálny i.v. katéter s následným prepláchnutím injekčným roztokom 9 mg/ml (0,9 %) chloridu sodného. Medzi dvomi po sebe nasledujúcimi dávkami má uplynúť minimálne 72 hodín.

Subkutánna injekcia:
Rekonštituovaný roztok sa podáva s.c. do stehna (vpravo alebo vľavo) alebo do brucha (vpravo alebo vľavo). Roztok sa má podať s.c. pod 45-90° uhlom. Miesta podania injekcie sa majú striedať. Ak sa po s.c. podaní injekcie vyskytnú lokálne reakcie v mieste podania, odporúča sa podať liek buď s.c. s nižšou koncentráciou alebo prejsť na podávanie lieku i.v.

Upozornenie

Liečba sa musí začať a podávať pod dohľadom lekára, ktorý má kvalifikáciu a skúsenosti s podávaním chemoterapeutických látok.
Počas tehotenstva sa liek nemá používať, pokiaľ klinický stav ženy nevyžaduje liečbu uvedeným liekom.
Muži a ženy v reprodukčnom veku majú používať účinný spôsob antikoncepcie počas a ešte 3 mesiace po liečbe.
Nie je známe, či sa bortezomib vylučuje do ľudského mlieka. Kvôli možnosti závažných nežiaducich reakcií u dojčených novorodencov má byť dojčenie počas liečby prerušené.
U detí mladších ako 18 rokov bezpečnosť a účinnosť lieku neboli stanovené.
Liek má mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Počas liečby sa môže vyskytnúť veľmi často únava, často závraty, menej často synkopa a ortostatická/posturálna hypotenzia alebo často rozmazané videnie. Preto pacienti musia byť opatrní pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov.
Rekonštituovaný roztok sa má podať ihneď po príprave. Ak sa nepodá ihneď, čas a podmienky uchovávania pripraveného roztoku pred podaním sú na zodpovednosti používateľa.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Forma pre RX

Prášok na injekčný roztok

Potrebujete pomôcť
pri výbere?

lekarnicka2
email
obchod@etabletka.sk
telefon
+421 915 040 800