Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú podmienky internetového výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového tovaru prostredníctvom webového sídla www.etabletka.sk vo verejnej lekárni poskytujúcej lekárenskú starostlivosť Lekáreň Retail park Trstená, ktorá je prevádzkovaná prevádzkovateľom internetového výdaja (ďalej len „Držiteľ povolenia“).
  Prevádzkovateľom internetového výdaja je spoločnosť:

  Obchodné meno: Lekáreň RPT, s.r.o.

  Sídlo: Vojtecha Tvrdého 17, 010 01 Žilina

  IČO: 52 740 447

  IČ DPH: SK2121130022

  Zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka: Sro, Oddiel: 73514/L

  Zastúpenou: Jozef Kužma – konateľ

  Odborný zástupca: Mgr. Róbert Dlábik

  Kód poskytovateľa: P06281160301
   
  Číslo povolenia: 06705/2019/OZ
   

  Na webom sídle Národného centra zdravotníckych informácií www.nczisk.sk je zverejnené právoplatné rozhodnutie o vydaní povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni Držiteľa povolenia.

  Konzultácie týkajúce sa kvality a bezpečnosti, oznámenia výskytu nežiaducich účinkov liekov alebo nehôd, príhod alebo zlyhaní zdravotníckych pomôcok, ktoré sú predmetom internetového výdaja sú zabezpečené telefonicky alebo elektronicky na nasledovných kontaktoch:

  • Telefónne číslo: +421 915 040 800 dostupné každý pracovný deň od 8:00 – 15:30.
  • E-mail: podpora@etabletka.sk

  Adresa umiestnenia prevádzkarne verejnej lekárne, v ktorej môže Objednávateľ získať odborné rady týkajúce sa liečby objednanými liekmi alebo zdravotníckymi pomôckami, je prevádzkareň Držiteľa povolenia:

  • Lekáreň Retail park Trstená, Nákupné centrum Retail park Trstená, Železničiarok 1959/46, 028 01 Trstená.

  Tieto VOP upravujú zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom internetového výdaja www.etabletka.sk ako predávajúcim na jednej strane (ďalej len „Predávajúci“) a fyzickou osobou spotrebiteľom, ako kupujúcim na strane druhej (ďalej len „Kupujúci“), a to prostredníctvom webového sídla www.etabletka.sk predávajúceho (ďalej len „Obchod“). VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim, pokiaľ sa strany výslovne nedohodli inak.

  Produktmi predávanými prostredníctvom Obchodu sa rozumejú produkty, ktoré sa nachádzajú v aktuálnej ponuke Obchodu uvedenej na stránke internetového výdaja. Produktom sa rozumejú doplnky stravy, výživové doplnky, kozmetické produkty, lieky a zdravotnícke pomôcky ponúkané Predávajúcim prostredníctvom internetového výdaja.

  • Ponúkanými produktmi v oblasti internetového výdaja sú registrované humánne a veterinárne lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis a zdravotnícke pomôcky v zmysle ustanovenia § 22 ods. 2 písm. b) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o liekoch“). Predmetom internetového výdaja liekov môžu byť iba lieky registrované podľa ustanovenia § 46 ods. 1, § 84 ods. 1 Zákona o liekoch alebo registrované Európskou liekovou agentúrou v rámci centralizovanej registrácie, ak ich výdaj podľa povolenia o registrácii lieku v Slovenskej republike nie je viazaný na lekársky predpis a ak sú dodávané v súlade s podmienkami registrácie lieku v Slovenskej republike alebo s podmienkami registrácie lieku podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi, a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky v platnom znení a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1394/2007 z 13. novembra 2007 o liekoch na inovatívnu liečbu a o zmene smernice 2001/83/ES a nariadenia (ES) č 726/2004 v platnom znení. Predmetom internetového výdaja zdravotníckych pomôcok môžu byť iba zdravotnícke pomôcky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky poukaz, okrem zdravotníckych pomôcok podľa ustanovenia § 22 ods. 6 písm. b) zákona o liekoch. Humánne lieky s obsahom drogového prekurzora môžu byť vydané len v takom počte balení, v akom je to potrebné na jeden liečebný cyklus. Informácie týkajúce sa ceny liekov a zdravotníckych pomôcok, nákladov spojených s internetovým výdajom a informácie týkajúce sa celkovej ceny objednaného sortimentu sú obsiahnuté v ďalších častiach týchto VOP, ktoré sa vzťahujú aj na internetový výdaj.
  • Doplnkový sortiment ponúkaného tovaru predstavuje kozmetika, dietetické výrobky, minerálne vody, detská výživa a iné výrobky určené na ochranu a podporu zdravia a krásy, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenia na trh podľa osobitných predpisov.

  Objednávateľom podľa týchto VOP je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „Objednávateľ“). Na objednávanie Produktov prostredníctvom internetového Obchodu je oprávnená fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a má plnú spôsobilosť na právne úkony.

2. Objednávka Produktov / uzavretie Kúpnej zmluvy
 • Objednávateľ si vyberá z aktuálnej ponuky produktov na internetovej stránke Obchodu, pričom produkty sú z dôvodu prehľadnosti a ľahšieho vyhľadávania zaradené do príslušných kategórií ( napr. hlava, kĺby a kĺbová výživa, kosti atď.)
  Jednotlivé produkty obsahujú stručný popis Produktu v rozsahu údajov podľa § 4 ods. 2 písm. d) vyhlášky č. 21/2012 Z. z., a to

  a) názov lieku alebo zdravotníckej pomôcky,

  b) liekovú formu, ak ide o liek,

  c) množstvo liečiva v jednej dávke lieku, ak ide o liek,

  d) veľkosť balenia lieku alebo zdravotníckej pomôcky,

  Pri jednotlivých Produktoch na internetovej stránke Obchodu je uvedená cena Produktu, za ktorú môže Objednávateľ Produkt objednať. Cena Produktov je uvádzaná v mene euro, a to vrátane DPH. V cene Produktu nie sú zahrnuté náklady na dodanie Produktu Objednávateľovi.

  Predávajúci si vyhradzuje právo uskutočňovať zmeny aktuálnej ponuky Produktov ako aj zmenu ceny Produktov. Aktuálna ponuka Produktov a cena Produktov sú platné po dobu, po ktorú sú uvedené na internetovej stránke Obchodu. Zmena ceny Produktu nemá vplyv na cenu Produktu objednaného pred uverejnením zmenenej ceny daného Produktu na internetových stránkach Obchodu.

  Objednávateľ môže uskutočniť nákup Produktu prostredníctvom internetovej stránky Obchodu, a to vyplnením a odoslaním objednávky.

  Objednávateľ môže uskutočniť nákup aj ako registrovaný zákazník prostredníctvom svojho konta na základe predchádzajúcej registrácie. S registráciou je spojené členstvo vo vernostnom programe, ktorý je založený na udeľovaní vernostných bodov za každý dokončený a zaplatený nákup. Pomocou udelených bodov je kupujúci oprávnený čerpať výhod a bonusy v podobe zliav na ďalšie nákupy, zľavových poukazov a možnosti nákupu za získané body.

  Po vybratí Produktu Objednávateľ potvrdí výber Produktu kliknutím na tlačidlo „PRIDAŤ DO KOŠÍKA“, čím sa vybraný Produkt pridá do elektronického nákupného košíka (ďalej len „Nákupný košík“). Obsah Nákupného košíka sa zobrazí po kliknutí na ikonu Nákupného košíka v pravom hornom rohu obrazovky. V rámci obsahu Nákupného košíka sa Objednávateľovi zobrazí zoznam Produktov vložených do Nákupného košíka, množstvo, cena jednotlivých Produktov ako aj celková cena Produktov vložených do Nákupného košíka. Objednávateľ môže upravovať obsah Nákupného košíka odstránením alebo pridaním Produktov z alebo do Nákupného košíka. Po ukončení nákupu Objednávateľ zvolí jeden z ponúkaných spôsob dopravy a potvrdí obsah Nákupného košíka kliknutím na tlačidlo „SKONTROLOVAŤ A OBJEDNAŤ“.

  Po zobrazení Pokladne má Objednávateľ možnosť uplatniť kupón a použiť vernostné body na zľavu na túto objednávku.

  Po zobrazení formuláru na vyplnenie kontaktných, fakturačných a doručovacích údajov Objednávateľ vyplní tento formulár. V rámci formuláru vyplní všetky údaje označené ako povinné a je oprávnený vyplniť aj ďalšie nepovinné údaje. Všetky údaje vyplnené do formulára vyplní Objednávateľ úplne, správne, pravdivo a aktuálne, za čo v plnom rozsahu zodpovedá.

  Údaje uvedené v objednávke Produktov sú Predávajúcim považované za úplné, správne, pravdivé a aktuálne, pričom za tieto zodpovedá v plnom rozsahu Objednávateľ.

  Po korektnom vyplnení formuláru Objednávateľ klikne na tlačidlo „OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY“.

  Po doručení objednávky Predávajúcemu sa na stránkach Obchodu zobrazí informácia o úspešnom doručení objednávky Predávajúcemu, o čísle objednávky a o zaslaní potvrdzujúceho e-mailu na e-mailovú adresu Objednávateľa uvedenú v rámci príslušného objednávkového formulára a Objednávateľovi je na e-mail bez zbytočného odkladu zaslaný e-mail potvrdzujúci prijatie danej objednávky a obsahujúci jej číslo a rekapituláciu objednávky (ďalej len „Potvrdzujúci e-mail“).

  Okamihom doručenia Potvrdzujúceho e-mailu Objednávateľovi dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi Objednávateľom ako kupujúcim a Predávajúcim, ktoré sú predmetom danej objednávky (ďalej len „Kúpna zmluva“). V prípade pochybností o doručení Potvrdzujúceho e-mailu alebo do okamihu jeho doručenia sa za okamih uzavretia Kúpnej zmluvy bude považovať deň odoslania Potvrdzujúceho e-mailu Objednávateľovi.

  Objednávateľ môže upravovať objednávky až do okamihu odoslania objednávky.
  Produkt, vrátane jeho ceny, je dostupný iba po dobu, po ktorú je zobrazený na internetovej stránke Obchodu. V prípade, že objednaný Produkt už nie je dostupný alebo sa nedodáva alebo nevyrába, bude Predávajúci bezodkladne informovať Objednávateľa za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že sa Predávajúci nedohodne s Objednávateľom na dodaní náhradného Produktu, môže Predávajúci pristúpiť k odmietnutiu alebo zrušeniu objednávky.

3. Vybavenie objednávky
 • Predávajúci vybaví prijatú objednávku a objednané Produkty odovzdá na prepravu k Objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 48 dní od uzavretia príslušnej Kúpnej zmluvy.

  Ak si Objednávateľ zvolí ako spôsob dopravy objednaných Produktov osobný odber v odbernom mieste, Predávajúci zabezpečí prítomnosť objednaných Produktov v odbernom mieste v rovnakej lehote.

  Predpokladané termíny doručenia objednaných Produktov uvádzané na internetovej stránke Obchodu a v Potvrdzujúcich e-mailoch majú informatívnu povahu a nie sú pre Predávajúceho záväzné.

  V prípade, že Objednávateľ zvolil ako spôsob platby objednaných Produktov prevod na účet Predávajúceho alebo iný bezhotovostný spôsob platby objednaných produktov, Predávajúci vybaví prijatú objednávku a ňou objednané Produkty distribuuje až po pripísaní príslušnej sumy zodpovedajúcej danej objednávke na účet Predávajúceho. V takomto prípade lehoty podľa prvej vety tohto bodu VOP začnú plynúť až od momentu pripísania príslušnej sumy na účet Predávajúceho. O podaní objednaných Produktov na dopravu Objednávateľovi a o zabezpečení prítomnosti objednaných Produktov v odbernom mieste Predávajúceho bez zbytočného odkladu upovedomí Objednávateľa, a to e-mailom odoslaným na e-mail Objednávateľa.

  Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k objednanému Produktu jeho prevzatím a uhradením kúpnej ceny objednaného Produktu v plnom rozsahu. Nebezpečenstvo škody na objednanom Produkte prechádza z Predávajúceho na Objednávateľa okamihom prevzatia Produktu Objednávateľom.

  Predávajúci vystaví na plnenia dodávané Objednávateľovi na základe Kúpnej zmluvy daňový doklad – faktúru. Faktúra bude vystavená v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Faktúra bude vystavená (elektronicky) a po prevzatí objednávky Objednávateľom bude odoslaná e-mailom na e-mail Objednávateľa. Fakturačné údaje nie je možné po vystavení daňového dokladu meniť. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.

  Podľa zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov je Predávajúci povinný vystaviť Objednávateľovi pokladničný doklad. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

  Objednávateľ je povinný prevziať Produkty, ktoré sú mu dodávané na základe jeho objednávky Produktov, ktorá nebola Objednávateľom vystornovaná ani Predávajúcim odmietnutá.

  Ak je z dôvodov na strane Objednávateľa nevyhnutné objednané Produkty doručovať Objednávateľovi opakovane a/alebo mu ich doručiť iným spôsobom než spôsobom zvoleným Objednávateľom v príslušnej objednávke, Prevádzkovateľovi vzniká nárok na náhradu takýchto nákladov.

4. Platobné podmienky a doprava Produktov
 • Predávajúci umožňuje Objednávateľovi využiť nasledovné spôsoby dopravy objednaných Produktov Objednávateľovi:
  • Osobným odberom v lekárni
  • Poštovou prepravou
  • Kuriérom
  • Odberné miesto DPD
  • Odberné miesto v balíkoboxoch – Direct4me
  • Odberné miesto Packeta
  • Odberné miesto SPS Parcelshop
  • Raketové doručenie v mestách Bratislava, Košice, Prešov (podrobnejšie podmienky v časti Možnosti dopravy)
 • Cena Dopravy závisí od celkovej hmotnosti objednávky a je bližšie špecifikovaná v časti Možnosti dopravy a platby pri konkrétnom spôsobe dopravy. Cena Dopravy je uvádzaná v mene euro a zahŕňa aj balné.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo uskutočňovať zmeny ponúkaných spôsob dopravy objednaných Produktov, zmenu ceny Dopravy ako aj zmenu Sumy pre bezplatnú dopravu ktorýmkoľvek spôsobom dopravy. Ponúkané spôsoby dopravy objednaných Produktov, ceny Dopravy a Sumy pre bezplatnú dopravu sú platné po dobu, po ktorú sú uvedené na internetových stránkach Obchodu. Táto zmena ceny a spôsobu Dopravy sa nevzťahuje na cenu a spôsob Dopravy pred uvedením tejto zmeny na internetových stránkach Obchodu.
 • Objednávateľ môže uhradiť Objednaný tovar nasledovnými spôsobmi:
  • Platba na dobierku
  • Platobnou kartou
  • Platobná brána Payout
  • Platba bankovým prevodom
  • Platba v hotovosti na odbernom mieste
 • Podrobnosti o možnostiach platby sú uvedené v časti Platobné podmienky.
5. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy
 • Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je doplnkový sortimente – napr. kozmetika, výživové doplnky, čaje, dietetické potraviny, detská výživa a pod. do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

  Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy osobne v kamennej verejnej lekárni počas prevádzkovej doby alebo písomne na e-mailovú adresu: reklamacie@etabletka.sk alebo na adresu lekárne: Lekáreň Retail park Trstená, Nákupné centrum Retail park Trstená, Železničiarok 1959/46, 028 01 Trstená

  Kupujúci môže použiť Formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sa nachádza na webovej stránke Obchodu v časti Reklamácie.

  Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.

  Objednávateľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu. Pri odstúpení od zmluvy znáša Objednávateľ iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu. Objednávateľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.

  Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze alebo predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

  Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť objednávateľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

  Predávajúci nie je povinný uhradiť objednávateľovi dodatočné náklady, ak si Objednávateľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Objednávateľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Predávajúci nie je povinný vrátiť Objednávateľovi vyššie uvedené platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Objednávateľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu.

6. Vrátenie liekov a zdravotníckych pomôcok
 • V súlade s § 6 ods. 1 vyhlášky MZ SR č. 21/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie, liek možno vrátiť do 7 dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:

  • liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný,
  • iný počet balení lieku, ak bol objednaný,
  • liek s dátumom exspirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní dávkovania lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov lieku,
  • poškodený vnútorný obal lieku,
  • liek bez písomnej informácie pre používateľa lieku alebo písomnú informáciu pre používateľa lieku, ktorá nie je v štátnom jazyku alebo v inom jazyku ako v štátnom jazyku, ak ide o písomnú informáciu pre používateľa lieku podľa § 22 ods. 6 písm. a) Zákona o lieku,
  • liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na dodacom liste.

  V súlade s § 6 ods. 2 vyhlášky MZ SR č. 21/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie, zdravotnícku pomôcku možno vrátiť do 7 dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:

  • poškodenú zdravotnícku pomôcku,
  • iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,
  • zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie,
  • zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,
  • zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.

  Vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky, ak ide o liek alebo zdravotnícku pomôcku vrátenú Predávajúcemu z dôvodu uvedených v prechádzajúcich bodoch tohto článku VOP, vybaví Predávajúci vo verejnej lekárni výmenou vráteného lieku alebo vrátenej zdravotníckej pomôcky za sumu, ktorú Kupujúci za vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku zaplatil Predávajúcemu vrátane nákladov na doručenie zásielky.

  Ak bolo vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky uskutočnené z dôvodu uvedených v prechádzajúcich bodoch tohto článku VOP , považuje sa takéto vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky za odstúpenie od zmluvy vo vzťahu k vrátenému lieku alebo zdravotníckej pomôcke.

  V prípade, ak Kupujúci vráti liek alebo zdravotnícku pomôcku zakúpenú cez E-shop z iných dôvodov, ako sú dôvody uvedené v predchádzajúcich bodoch alebo bez uvedenia dôvodu, body, ktoré boli na základe takéhoto nákupu prostredníctvom obchodu etabletka.sk pripísané Registrovanému kupujúcemu na vernostnú karu ako člena Vernostného programu, budú z vernostnej karty odčítané.

7. Zodpovednosť za vady Produktov
 • V súlade s § 6 ods. 1 vyhlášky MZ SR č. 21/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie, liek možno vrátiť do 7 dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:

  • liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný,
  • iný počet balení lieku, ak bol objednaný,
  • liek s dátumom exspirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní dávkovania lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov lieku,
  • poškodený vnútorný obal lieku,
  • liek bez písomnej informácie pre používateľa lieku alebo písomnú informáciu pre používateľa lieku, ktorá nie je v štátnom jazyku alebo v inom jazyku ako v štátnom jazyku, ak ide o písomnú informáciu pre používateľa lieku podľa § 22 ods. 6 písm. a) Zákona o lieku,
  • liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na dodacom liste.

  V súlade s § 6 ods. 2 vyhlášky MZ SR č. 21/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie, zdravotnícku pomôcku možno vrátiť do 7 dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:

  • poškodenú zdravotnícku pomôcku,
  • iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,
  • zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie,
  • zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,
  • zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.

  Vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky, ak ide o liek alebo zdravotnícku pomôcku vrátenú Predávajúcemu z dôvodu uvedených v prechádzajúcich bodoch tohto článku VOP, vybaví Predávajúci vo verejnej lekárni výmenou vráteného lieku alebo vrátenej zdravotníckej pomôcky za sumu, ktorú Kupujúci za vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku zaplatil Predávajúcemu vrátane nákladov na doručenie zásielky.

  Ak bolo vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky uskutočnené z dôvodu uvedených v prechádzajúcich bodoch tohto článku VOP , považuje sa takéto vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky za odstúpenie od zmluvy vo vzťahu k vrátenému lieku alebo zdravotníckej pomôcke.

  V prípade, ak Kupujúci vráti liek alebo zdravotnícku pomôcku zakúpenú cez E-shop z iných dôvodov, ako sú dôvody uvedené v predchádzajúcich bodoch alebo bez uvedenia dôvodu, body, ktoré boli na základe takéhoto nákupu prostredníctvom obchodu etabletka.sk pripísané Registrovanému kupujúcemu na vernostnú karu ako člena Vernostného programu, budú z vernostnej karty odčítané.

8. Uplatňovanie reklamácie

Podrobnosti o postupe pri uplatňovaní reklamácie a o spôsobe vybavenia reklamácie sú upravené v samostatnom dokumente v časti Reklamačný poriadok.

9. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s existenciou, platnosťou, obsahom, výkladom alebo realizáciou týchto VOP, najmä v súvislosti s nákupom Produktov prostredníctvom Obchodu, budú prednostne riešené Alternatívnou cestou riešenia sporov v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Alternatívnym riešením sporu (ďalej len „ARS“) je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z., ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

Subjekty ARS sú zapísané do zoznamu vedeného MH SR. Subjektom ARS je aj Slovenská obchodná inšpekcia.

ARS môže začať iba na základe návrh Kupujúceho. Subjekt ARS môže návrh Kupujúceho odmietnuť, ak Kupujúci podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa:

 • doručenia zamietavej odpovede Predávajúceho na žiadosť Kupujúceho nápravu, alebo
 • márneho uplynutia 30-dňovej lehoty odo dňa, kedy Kupujúci odoslal

Predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú Predávajúci neodpovedal.
Kupujúci si svoje práva a nároky môže voči Predávajúcemu uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO).

Sťažnosť môže Kupujúci podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

10. Registrácia, ochrana osobných údajov

Na základe registrácie kupujúceho prevedenej na www.etabletka.sk vznikne kupujúcemu užívateľský účet, ktorý je možné použiť na nákup v rámci všetkých internetových obchodov prevádzkovaných v rámci www.etabletka.sk (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci uskutočňovať objednávanie tovaru taktiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

Pri registrácií a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky požadované údaje. Údaje uvedené na užívateľskom účte je kupujúci povinný aktualizovať pri akejkoľvek ich zmene. Údaje uvedené kupujúcim na užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že žiaden zo subjektov zúčastnených na prevádzkovaní www.etabletka.sk, pod čím sa rozumejú aj všetky spolupracujúce lekárne/iný predávajúci, nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho a/alebo prípadné škody, ku ktorým došlo v príčinnej súvislosti s porušením tejto povinnosti kupujúcim.

Registrovaný zákazník nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

Užívateľský účet môže byť kedykoľvek zrušený správcom aplikácie podľa jeho vlastného uváženia.

Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

Registrovaný zákazník v rámci zriadenia užívateľského účtu dáva spoločnosti Lekáreň RPT, s.r.o. súhlas ku zhromažďovaniu a spracovaniu osobných údajov zadaných v rámci registrácie pre marketingové účely súvisiace s činnosťou na www.etabletka.sk, pod čím sa rozumie zasielanie marketingových informácii, telemarketing, zasielanie sms správ a pre prevádzkovanie vernostného programu etabletka. Osobným údajom sa tak rozumie najmä meno a priezvisko, adresa bydliska, doručovacia adresa, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a informácie o prevedených nákupoch zákazníka.

Súhlas je udelený až do doby vyjadrenia písomného nesúhlasu so spracovaním osobných údajov, zaslaním na adresu Lekáreň RPT, s,r.o,, Vojtecha Tvrdého 17, 010 01 Žilina. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje i forma elektronická, najmä prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu lekaren.rpt@pharm.sk. Registrovaný zákazník má právo prístupu ku svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších práv vzťahujúcich sa k týmto údajom. Osobné údaje môžu byť odovzdávané osobám, ktoré prevádzkujú internetový obchod na adrese www.etabletka.sk a to v súlade s konkrétnou kúpnou zmluvou, ktorú kupujúci s daným predávajúcim uzavrie.

V rámci objednávky potom registrovaný zákazník dáva internetovej lekárni/predávajúcemu svoj súhlas ku zhromažďovaniu a spracovaniu osobných údajov pre účely splnenia predmetu uzavretia kúpnej zmluvy, a to až do času jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu internetovej lekárne/ predávajúceho, ktorá bude dostupná v rámci internetového obchodu lekárne/ predávajúceho. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, najmä zaslaním emailu na adresu internetovej lekárne: lekaren.rpt@pharm.sk. Registrovaný zákazník má právo prístupu ku svojim osobným údajom a právo na ich opravu (prostredníctvom citovaného kontaktného formuláru vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy so zákazníkom a pre dosiahnutie účelu uvedeného v bode 10.7. a nebudú inak zverejňované, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (zdieľanie mena a adresy dodania). Všetky zúčastnené subjekty budú postupovať tak, aby dotknutá osoba neutrpela ujmu na svojich právach, najmä na právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a taktiež dbať na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života dotknutej osoby. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne zákazníkom, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s Nariadením EP a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

11. Ochrana osobných údajov

Nakladanie s osobnými údajmi Objednávateľa je upravené v samostatnom dokumente s názvom Zásady ochrany osobných údajov, ktorý je dostupný na webovej stránke Obchodu v časti Ochrana osobných údajov.

12. Záverečné ustanovenia

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia na webovej stránke Obchodu.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť znenie týchto VOP. Zmena VOP nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej uverejnenia na webovej stránke Obchodu, ak nie je výslovne určený iný (neskorší) deň nadobudnutia jej platnosti a účinnosti.

Pri nákupe Produktu sú pre Objednávateľa a Predávajúceho záväzné VOP platné a účinné v okamihu odoslania objednávky Produktu Predávajúcemu na vybavenie resp. v okamihu odoslania opravenej objednávky Predávajúcemu.

Všetky právne vzťahy vznikajúce v súvislosti s predajom Produktov podľa týchto VOP a neupravené týmito VOP sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä Občianskym zákonníkom, zákonom o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 102/2014 Z. z.. Internetový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok sa riadi ustanoveniami zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a vyhlášky MZ SR č. 21/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie.

Vernostný program etabletka.sk
 1. Prevádzkovateľom Vernostného programu etabletka.sk je spoločnosť Lekáreň RPT, s.r.o. so sídlom Vojtecha Tvrdého 17, 010 01 Žilina, IČO: 52 740 447, zapísaná v OR OS Žilina, odd. Sro, vložka č. 73514/L (ďalej len „Lekáreň RPT, s.r.o.“). 
 2. Na základe registrácie kupujúceho prevedenej na www.etabletka.sk vznikne kupujúcemu užívateľský účet, ktorý je možné použiť na nákup v rámci internetového obchodu prevádzkovaného na stránke www.etabletka.sk  (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci uskutočňovať objednávanie tovaru taktiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
 3. Pri registrácií a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky požadované údaje. Údaje uvedené na užívateľskom účte je kupujúci povinný aktualizovať pri akejkoľvek ich zmene. Údaje uvedené kupujúcim na užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 4. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že žiaden zo subjektov zúčastnených na prevádzkovaní  www.etabletka.sk, pod čím sa rozumejú aj všetky spolupracujúce lekárne/iný predávajúci,  nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho a/alebo prípadné škody, ku ktorým došlo v príčinnej súvislosti s porušením tejto povinnosti kupujúcim.
 5. Registrovaný kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.
 6. Užívateľský účet môže byť kedykoľvek zrušený správcom aplikácie podľa jeho vlastného uváženia.
 7. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.
 8. Každý registrovaný kupujúci získava tzv. vernostné body za každý dokončený a zaplatený nákup. Počet získaných bodov je podľa vzorca: každé celé 1 €bez DPH z hodnoty nákupu = 1 bod. V prípade, ak registrovaný kupujúci nakúpi za 100 € bez DPH, získa 100 bodov, ktoré môže uplatniť už pri ďalšom nákupe.
 9. Nazbierané Vernostné body môže registrovaný kupujúci uplatniť na konci objednávkového procesu v pokladni. Napríklad, ak sa mu podarilo nazbierať 500 bodov, môže si cenu nákupu znížiť o 5 €.
 10. Registrovaný kupujúci má možnosť vidieť svoje nazbierané vernostné body na stránke svojho účtu.
 11. Platnosť vernostných bodov je obmedzená. Vernostné body, pri ktorých uplynula lehota 365 dní odo dňa ich pripísania na užívateľský účet a neboli užívateľom použité, budú z užívateľského účtu vymazané.
 12. Lekáreň RPT, s.r.o. je oprávnená podmienky a termíny výmazu vernostných bodov jednostranne meniť, pričom o týchto zmenách bude užívateľ včas informovaný.
 13. Registrovaný kupujúci v rámci zriadenia užívateľského účtu dáva spoločnosti Lekáreň RPT, s.r.o. súhlas ku zhromažďovaniu a spracovaniu osobných údajov zadaných v rámci registrácie pre marketingové účely súvisiace s činnosťou na www.etabletka.sk, pod čím sa rozumie zasielanie marketingových informácii, telemarketing, zasielanie sms správ a pre prevádzkovanie vernostného programu etabletka. Osobným údajom sa tak rozumie najmä meno a priezvisko, adresa bydliska, doručovacia adresa, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a informácie o prevedených nákupoch zákazníka.
 14. Súhlas je udelený až do doby vyjadrenia písomného nesúhlasu so spracovaním osobných údajov, zaslaním na adresu Lekáreň RPT, s,r.o,, Vojtecha Tvrdého 17, 010 01 Žilina. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje i forma elektronická, najmä prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu rpt@pharm.sk. Registrovaný kupujúci má právo prístupu ku svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších práv vzťahujúcich sa k týmto údajom. Osobné údaje môžu byť odovzdávané osobám, ktoré prevádzkujú internetový obchod na adrese www.etabletka.sk a to v súlade s konkrétnou kúpnou zmluvou, ktorú kupujúci s daným predávajúcim uzavrie. 
 15. V rámci objednávky potom registrovaný kupujúci dáva internetovej lekárni/predávajúcemu svoj súhlas ku zhromažďovaniu a spracovaniu osobných údajov pre účely splnenia predmetu uzavretia kúpnej zmluvy, a to až do času jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu internetovej lekárne/ predávajúceho, ktorá bude dostupná v rámci internetového obchodu lekárne/ predávajúceho. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, najmä zaslaním emailu na adresu internetovej lekárne: rpt@pharm.sk. Registrovaný kupujúci má právo prístupu ku svojim osobným údajom a právo na ich opravu (prostredníctvom citovaného kontaktného formuláru vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.
 16. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a pre dosiahnutie účelu  uvedeného v bode 14 a nebudú inak zverejňované, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (zdieľanie mena a adresy dodania). Všetky zúčastnené subjekty budú postupovať tak, aby dotknutá osoba neutrpela ujmu na svojich právach, najmä na právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a taktiež dbať na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života dotknutej osoby. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s Nariadením EP a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).