Zásady ochrany osobných údajov

INFORMÁCIA PRE KUPUJÚCICH V INTERNETOVOM OBCHODE
www.etabletka.sk

Poskytnutie informácií a oznámení dotknutým osobám súvisiacich so spracúvaním ich osobných údajov podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)

Vážení zákazníci,

Naša spoločnosť spracováva iba presné osobné údaje, ktoré získala v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len“ GDPR“), pričom tieto osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame len za stanoveným účelom, v nižšie uvedenom rozsahu, po dobu trvania zmluvného vzťahu a/alebo existencie platného súhlasu dotknutej osoby a/alebo po dobu uplatňovania oprávneného záujmu a následne po dobu určenú príslušnými právnymi predpismi.

Časť I Základné informácie

Prevádzkovateľ:

Lekáreň RPT, s.r.o. so sídlom Vojtecha Tvrdého 17, 010 01 Žilina, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 73514/L, IČO: 52 740 447, tel. kontakt: +421 902 551 336, e-mail: lekaren.rpt@pharm.sk (ďalej len „Lekáreň RPT“) má pri spracúvaní osobných údajov zákazníkov, alebo iných dotknutých osôb (ďalej len „dotknutá osoba“) postavenie prevádzkovateľa, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Časť II Informácie o spracovateľských činnostiach

Lekáreň RPT spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súvislosti s internetovým výdajom v nasledovných oblastiach:

 
Spracovateľská činnosť: Objednávka Produktov

Účel spracúvania osobných údajov:

 • Objednávanie Produktov z internetového obchodu a uzatváranie Kúpnej zmluvy a dodanie zakúpených produktov

Právny základ spracúvania osobných údajov:

 • Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – zmluvná povinnosť – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Kupujúci ako dotknutá osoba

Doba uchovávania osobných údajov:

Lekáreň RPT spracúva osobné údaje dotknutých osôb z dôvodu uzatvárania zmluvných vzťahom s Vami ako zákazníkmi internetového obchodu. Osobné údaje dotknutých osôb nachádzajúce sa v objednávkach budú vymazané po 10 rokoch od ukončenia platnosti zmluvy, resp. po vysporiadaní zmluvného vzťahu, po splatení záväzku.

Kategórie príjemcov osobných údajov:

 • Doručovatelia zásielok: Packeta Slovakia s.r.o., so sídlom Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48 136 999
 • Business Logistics, s.r.o., so sídlom Osadná 2, 831 03 Bratislava – Nové Mesto, IČO: 53 236 467
 • Slovak Parcel Service s.r.o., so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji
 • POWER MODE s.r.o., so sídlom Láb 619, 900 67 Láb, IČO: 50 326 945

Kategórie osobných údajov:

 • meno, priezvisko, adresa na doručenie, e-mail adresa, telefónny kontakt

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

 • Nevykonáva sa prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

 • S osobnými údajmi dotknutých osôb sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.
 
Spracovateľská činnosť: Marketing

Účel spracúvania osobných údajov:

 • podpora predaja – zasielanie marketingových ponúk, newsletter, informácií o produktoch a novinkách, získavanie klientov pre zvyšovanie obchodného obratu a podielu na trhu

Právny základ spracúvania osobných údajov:

 • Čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR – oprávnený záujem – pokiaľ ide o klientov, ktorí už s našou spoločnosťou spolupracujú alebo nakupovali od nás lieky alebo zdravotnícke pomôcky
 • Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – súhlas dotknutej osoby – pokiaľ ide o zasielanie informácií o produktoch a novinkách akýmkoľvek záujemcom, ktorí nie sú v pozícii klienta

Doba uchovávania osobných údajov:

 • Osobné údaje dotknutých osôb budú vymazané po uplynutí 5 rokov od poskytnutia súhlasu.

Kategórie príjemcov osobných údajov:

 • žiadny

Kategórie osobných údajov:

 • e-mailová adresa klientov, IP adresa, z ktorej sa klient prihlásil, čas prihlásenia a čas potvrdenia prihlásenia

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

 • Nevykonáva sa prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

 • S osobnými údajmi dotknutých osôb sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.
 
Spracovateľská činnosť: Reklamácie

Účel spracúvania osobných údajov:

 • Vybavenie reklamácie Produktov, vrátenie alebo výmena Produktov, vrátenie zaplatenej kúpnej ceny, vedenie evidencie reklamácií a vrátenia tovaru

Právny základ spracúvania osobných údajov:

 • Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – zmluvná povinnosť – plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Kupujúci ako dotknutá osoba
 • Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – zákonná povinnosť – plnenie povinností na úseku ochrany spotrebiteľa – zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov

Doba uchovávania osobných údajov:

 • Osobné údaje dotknutých osôb budú vymazané v lehote 3 rokov od vybavenia reklamácie. Ak sa jedná o účtovné dokumenty, budú osobné údaje vymazané po uplynutí 10 rokov od konca roka, ku ktorému sa vzťahujú.

Kategórie príjemcov osobných údajov:

 • žiadny

Kategórie osobných údajov:

 • Meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónny kontakt, reklamovaná vada, spôsob vybavenia reklamácie.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

 • Nevykonáva sa prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

 • S osobnými údajmi dotknutých osôb sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.
 
Spracovateľská činnosť: Vernostný program

Účel spracúvania osobných údajov:

 • Realizácia vernostného programu – poskytovanie zliav, výhod a iných benefitov, vrátane služieb, ktoré by inak registrovaní členovia nezískali.

Právny základ spracúvania osobných údajov:

 • Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – súhlas so spracovaním osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov:

 • Osobné údaje dotknutých osôb sú spracovávané po dobu, kedy je dotknutá osoba členom Vernostného programu, resp. kým neodvolá súhlas so spracovaním osobných údajov. Osobné údaje budú vymazané po skončení členstva vo Vernostnom programe. Ak sa jedná o účtovné dokumenty, ktoré obsahuje osobné údaje člena vernostného programu, budú osobné údaje vymazané po uplynutí 10 rokov od konca roka, ku ktorému sa vzťahujú.

Kategórie príjemcov osobných údajov:

 • žiadny

Kategórie osobných údajov:

 • Meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónny kontakt, e-mailová adresa.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

 • Nevykonáva sa prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

 • S osobnými údajmi dotknutých osôb sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.
 
Spracovateľská činnosť: Program Overené zákazníkmi

Účel spracúvania osobných údajov:

 • Zisťovanie spokojnosti s nákupom prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený.

Právny základ spracúvania osobných údajov:

 • Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás.

Doba uchovávania osobných údajov:

 • Osobné údaje dotknutých osôb sú spracovávané po dobu 4 rokov od vyplnenia dotazníka. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môže zákazník kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom.

Kategórie príjemcov osobných údajov:

 • Sprostredkovateľ: prevádzkovateľ portálu Heureka.sk – ktorého Prevádzkovateľ využíva na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie spätnej väzby a analýzy trhového postavenia e-shopu

Kategórie osobných údajov:

 • e-mail zákazníka, informácie o zakúpenom tovare, v prípade vyplnenia dotazníka aj hodnotenie nákupu zákazníkom

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

 • Nevykonáva sa prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

 • S osobnými údajmi dotknutých osôb sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

Časť II Poučenie o právach dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje spoločnosť Lekáreň RPT, s.r.o. spracúva, máte nasledovné práva:

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. V prípade, ak tomu tak je, máte právo na získanie informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov v rozsahu uvedenom v čl. 15 GDPR. Súčasne máte právo získať kópiu tých osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.

Právo na opravu osobných údajov

V prípade, ak zistíte, že spracúvame o Vás nesprávne alebo neúplné osobné údaje, máte právo na ich opravu alebo doplnenie.

Právo na odvolanie súhlasu

V prípade, ak ste nám poskytli súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, máte právo na jeho odvolanie bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo dosiahnuť vymazanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. Uplatneniu tohto práva však predchádza individuálne posúdenie Vašej žiadosti, pričom nebude uplatnené v prípade, ak je ďalšie spracúvanie osobných údajov potrebné na niektorý z prípadov uvedených v čl. 17 GDPR, najmä na splnenie zákonnej povinnosti, oprávneného záujmu prevádzkovateľa, na účely archivácie vo verejnom záujme alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, a to iba z dôvodov uvedených v čl. 18 GDPR. Uvedené právo si môžete uplatniť najmä, ak naša Spoločnosť už nemá potrebu spracúvať Vaše osobné údaje, ale tieto údaje sú potrebné pre Vás na preukázanie uplatňovania alebo obhajovania Vašich právnych nárokov.

Právo na prenosnosť osobných údajov

V prípadoch, kedy spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré ste našej Spoločnosti poskytli na základe súhlasu alebo na základe podpísania zmluvy a tieto osobné údaje spracúvame automatizovanými prostriedkami, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne použiteľnom a strojovo čitateľnom formáte. V prípade Vašej požiadavky, prenesieme tieto údaje Vami určenému inému prevádzkovateľovi, pokiaľ tomu nebudú brániť zákonné alebo iné prekážky.

Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie

Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré vykonávame na základe oprávneného záujmu alebo na základe verejného záujmu, ako aj namietať voči profilovaniu založenému na uvedených právnych základoch.

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

S Vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete obrátiť na dozorný orgán: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12

820 07 Bratislava

IČO: 36 064 220

tel. č.: +421/2/3231 3220 web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Kontaktné údaje pre uplatnenie práv dotknutej osoby:

Jednotlivé práva uvedené v tejto časti si môžete uplatniť telefonicky na linke +421 902 551 336 alebo poslaním e-mail žiadosti na adresu lekaren.rpt@pharm.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou na adresu sídla prevádzkovateľa.

Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré si u nás uplatníte, poskytujeme bezplatne a budú Vám poskytnuté najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie 2 mesiace v závislosti od komplexnosti žiadosti a počtu žiadostí. Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady.

 

Používanie súborov cookies

Internetový obchod www.etabletka.sk využívajú súbory cookies na zlepšenie naších online služieb. Navštívením týchto stránok a povolením prijímania cookies vo Vašom prehliadači akceptujete používanie cookies ako aj podmienky ich používania.

Čo sú cookies

Cookie je malý textový súbor, ktorý sa z našej webovej stránky ukladá na pevný disk užívateľa. Tento súbor identifikuje špecifické informácie z predchádzajúcich návštev na webových stránkach z príslušného prístroja. Informácie môžu napríklad zahŕňať adresu IP pripájacieho sa počítača, dátum a čas návštevy, odkazujúcu URL adresu, stránky navštevované na našom webe, typ použitého prehliadača a pod. Po odchode z webovej stránky sú súbory z počítača/mobilného zariadenia vymazané. Trvalé cookies zostávajú v počítači/mobilnom zariadení až do uplynutia ich platnosti, alebo vymazania používateľom.

Ochrana osobných údajov

Súbory cookies neukladajú žiadne osobné údaje a sú používané na zostavenie anonymných, súhrnných štatistík vo vzťahu k používaniu stránok návštevníkom. Súbory cookies nám pomáhajú stanoviť výkonnosť našich stránok, ako aj prispôsobovať obsah stránok jedinečným zákazníkom.

Aké cookies používame

 

 • Vyžadované – sú dôležité a pomáhajú Vám pohybovať sa po webových stránkach a vidieť určité funkcie. Tieto súbory napríklad zaisťujú uloženie nákupného košíka pri všetkých krokoch procesu uzatvárania objednávky;
 • Funkčné – umožňujú zaistiť ešte príjemnejší zákaznícky zážitok. Tieto súbory Vám pomáhajú ukladať a pripomínať Vám nákupný košík a umožňujú vytváranie zoznamov želaní a pod;
 • Výkonnostné – nám pomáhajú porozumieť nákupnému správaniu našich návštevníkov. To nám umožňuje neustále vylepšovať naše webové stránky, aby pre Vás bolo nakupovanie čo najjednoduchšie a najpríjemnejšie;
 • Interakčné – sa používajú k tomu, aby ste mohli vyjadriť svoj názor – čo si myslíte o našich produktoch, webových stránkach apod. Tieto súbory cookies Vám umožnia vyjadriť sa na sociálnych sieťach tak, že sa Vám naše produkty páčia, alebo že ich odporúčate a porozprávať sa s pracovníkmi našich služieb. Môžete však tiež poradiť naším ostatným (potencionálnym) zákazníkom tým, že naše produkty ohodnotíte a napíšete k nim recenziu;
 • Cielené reklamy – si zapamätajú Vaše preferencie týkajúce sa produktov a nakupovania. Tieto súbory cookies nám umožnia zaisťovať, čo máte radi. Takže keď napríklad prechádzate výsledky hľadania vo vyhľadávači, budú sa zobrazovať reklamy viac týkajúce sa Vašej preferencie.

 

Ako zakázať použitie súboru cookie

Nastavenia svojho prehliadača môžete kedykoľvek zmeniť tak, aby súbory cookies odstraňoval, resp. zabraňoval ich ukladaniu, pokiaľ s ich použitím vyslovene nesúhlasíte. Informácie o nastaveniach súborov cookies nájdete v príslušnej časti nápovede Vášho zariadenia alebo prehliadača.