rychle_dorucenie
Lekáreň s najrýchlejším doručením
osobny_odber
Osobný odber v lekárni zadarmo
dorucenie_4h
Doručenie už od 4 hodín
spokojnost
98% spokojnosť zákazníkov
 • spokojnosť
 • Veĺmi spokojná tovar je doručený za 2-3dni v dobrom stave
 • dobrý výber, rýchle dodanie bez problémov, spoľahlivosť
 • Ako vždy nadmieru spokojný.
 • Veľká výhoda
 • Cena
  Rychle dodanie
 • Takéto e dodanie, človek sa môže hneď liečiť. Je to veľmi dobre hlavne pre nás, ktorý kvôli chorobe sa ťažšie pohybujú. Páči sa mi , že si môžem v kľude prečítať informácie o daných liekoch. Porozmýšľať a nemusíte
  sa ponáhľať, lebo za mnou už stoja ďalší ľudia.
 • Dobré ceny, rýchle doručenie
 • Rýchle dodanie
 • Rýchle dodanie,veľká spokojnosť
popis_produktu
Popis produktu
Doplňujúce informácie
Recenzie zákazníkov
Opýtať sa lekárnika

Liek obsahuje rastový faktor bielych krviniek (faktor stimulujúci kolónie granulocytov) a patrí do skupiny bielkovín nazývaných cytokíny. Rastové faktory sú bielkoviny, ktoré sa vytvárajú prirodzene v tele, možno ich však vyrábať aj biotechnologicky. Liek stimuluje kostnú dreň, aby tvorila viacej bielych krviniek. Liek sa môže používať:

 • na zvýšenie počtu bielych krviniek po liečbe chemoterapiou, aby sa pomohlo zabrániť infekciám;
 • na zvýšenie počtu bielych krviniek po transplantácii kostnej drene, aby sa pomohlo zabrániť infekciám;
 • pred vysoko dávkovou chemoterapiou na prinútenie kostnej drene produkovať viac kmeňových buniek, ktoré možno odobrať a podať späť po skončení liečby;
 • na zvýšenie počtu bielych krviniek, pri závažnej chronickej neutropénii;
 • u pacientov s pokročilou infekciou HIV, čím sa pomôže znížiť riziko infekcií.

Viac na adc.sk

Použitie:

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Nariadená cytotoxická chemoterapia:
Odporúčaná dávka je 0,5 MU/kg/deň (5 μg/kg/deň). Prvá dávka sa má podať minimálne 24 hodín po cytotoxickej chemoterapii.
Podávanie dennej dávky má pokračovať, pokiaľ neodznie očakávaný pokles počtu neutrofilov na minimum a ich počet sa nevráti na normálne hodnoty. Po nariadenej chemoterapii solídnych tumorov, lymfómov a pri lymfoidnej leukémii sa očakáva, že dĺžka liečby bude maximálne 14 dní. Po indukčnej a konsolidačnej terapii akútnej myeloidnej leukémie môže byť liečba podstatne dlhšia (až 38 dní) v závislosti od typu, dávky a režimu cytotoxickej chemoterapie. Liečba sa nemá prerušiť pred odznením očakávaného poklesu počtu neutrofilov na minimum a pokiaľ sa počet neutrofilov nevráti na normálne hodnoty.

Pacienti podstupujúci myeloablatívnu terapiu, po ktorej nasleduje transplantácia kostnej drene:
Odporúčaná dávka je 1,0 MU/kg/deň (10 μg/kg/deň). Prvá dávka sa má podať najskôr 24 hodín po cytotoxickej chemoterapii a najskôr 24 hodín po infúzii kostnej drene. Keď sa prekročí dolná hranica (nadir) počtu neutrofilov, denná dávka sa má titrovať v závislosti od zmeny počtu neutrofilov (viď SPC, časť 4.2).

Mobilizácia PBPC u pacientov podstupujúcich myelosupresívnu alebo myeloablatívnu terapiu, po ktorých nasleduje autológna transplantácia PBPC:
Odporúčaná dávka v monoterapii je 1,0 MU/kg/deň (10 μg/kg/deň) počas 5-7 po sebe nasledujúcich dní. Načasovanie leukaferézy: 1 alebo 2 leukaferézy na 5. a 6. deň sú často postačujúce. Podávanie filgrastímu má pokračovať až do poslednej leukaferézy.
Odporúčaná dávka filgrastímu na mobilizáciu PBPC po myelosupresívnej chemoterapii je 0,5 MU/kg/deň (5 μg/kg/deň), podávaná od prvého dňa po skončení chemoterapie, až pokiaľ neodznie očakávaný maximálny pokles počtu neutrofilov a kým sa počet neutrofilov nevráti na normálne hodnoty. Leukaferéza sa má vykonať v období, keď ANC stúpa z < 0,5 x 109/l na > 5,0 x 109/l.

Mobilizácia PBPC u normálnych darcov pred alogénnou transplantáciou PBPC:
Podáva sa v dávke 1,0 MU/kg/deň (10 μg/kg/deň) počas 4-5 po sebe nasledujúcich dní. Leukaferéza sa má začať na 5. deň a ak je to potrebné, má pokračovať až do 6. dňa, aby sa získalo 4 x 106 CD34+ buniek/kg telesnej hmotnosti príjemcu.

Pacienti so závažnou chronickou neutropéniou (SCN)
Kongenitálna neutropénia:
Odporúčaná začiatočná dávka je 1,2 MU/kg/deň (12 μg/kg/deň) podaná v jednej dávke alebo vo viacerých rozdelených dávkach.
Idiopatická alebo cyklická neutropénia:
Odporúčaná začiatočná dávka je 0,5 MU/kg/deň (5 μg/kg/deň) podaná v jednej dávke alebo vo viacerých rozdelených dávkach.
Úprava dávkovania:
Filgrastím sa má podávať denne, pokiaľ počet neutrofilov nedosiahne hodnotu 1,5 x 109/l a kým sa neudrží na ešte vyššej hodnote. Keď sa dosiahne odpoveď, má sa stanoviť minimálna účinná dávka na udržanie tejto hodnoty. Na udržanie adekvátneho počtu neutrofilov je potrebné dlhodobé každodenné podávanie lieku. Po 1-2 týždňoch liečby sa môže začiatočná dávka zdvojnásobiť alebo rozdeliť na polovicu v závislosti od odpovede pacienta. Potom sa dávka môže individuálne upravovať každé 1-2 týždne tak, aby sa priemerný počet neutrofilov udržal medzi hodnotami 1,5 x 109/l a 10 x 109/l. U pacientov so závažnými infekciami sa môže zvážiť rýchlejší režim zvyšovania dávky. Dlhodobá bezpečnosť podávania filgrastímu v dávkach vyšších ako 24 μg/kg/deň u pacientov s SCN nebola stanovená.

Pacienti s infekciou HIV
Pri zvrate neutropénie:
Odporúčaná začiatočná dávka je 0,1 MU/kg/deň (1 μg/kg/deň) s titráciou až do maximálnej dávky 0,4 MU/kg/deň (4 μg/kg/deň), pokiaľ sa nedosiahne normálny počet neutrofilov a kým sa neudrží na tejto hodnote (ANC > 2,0 x 109/l). U malého počtu pacientov (< 10 %) boli na dosiahnutie zvratu neutropénie potrebné dávky až 1,0 MU/kg/deň (10 μg/kg/deň).
Na udržanie normálneho počtu neutrofilov:
Po dosiahnutí zvratu neutropénie sa má stanoviť minimálna účinná dávka. Odporúča sa upraviť počiatočnú dávku tak, aby zodpovedala dennému dávkovaniu 30 MU/deň (300 μg/deň). Ďalšia úprava dávkovania môže byť potrebná, v závislosti od hodnôt ANC u pacienta, na udržanie počtu neutrofilov na hodnotách > 2,0 x 109/l. Dlhodobé podávanie lieku môže byť nevyhnutné na udržanie hodnoty ANC > 2,0 x 109/l.

Pediatrické použitie pri SCN a nádorovom ochorení:
Odporúčané dávkovanie je rovnaké ako u dospelých, ktorí dostávajú myelosupresívnu cytotoxickú chemoterapiu.

Spôsob použitia

Pred použitím sa má roztok vizuálne skontrolovať. Majú sa použiť len číre roztoky bez častíc. Injekčné striekačky sú určené len na jednorazové použitie. Riedenie pred podaním – viď SPC, časť 6.6.

Nariadená cytotoxická chemoterapia:
Liek sa môže podávať jedenkrát denne vo forme s.c. injekcie alebo po rozriedení v 5 % roztoku glukózy vo forme i.v. infúzie trvajúcej aspoň 30 minút. Vo väčšine prípadov sa uprednostňuje s.c. aplikácia. I.v. podávanie môže skrátiť trvanie účinku. Voľba cesty podania lieku závisí od individuálnych klinických okolností.

Pacienti podstupujúci myeloablatívnu terapiu, po ktorej nasleduje transplantácia kostnej drene:
Liek sa môže podávať ako i.v. infúzia počas 30 minút alebo ako s.c. alebo i.v. kontinuálna infúzia počas 24 hodín. Liek sa má zriediť v 20 ml 5 % roztoku glukózy.

Mobilizácia PBPC v monoterapii:
Liek sa môže podávať ako s.c. kontinuálna infúzia počas 24 hodín alebo ako s.c. injekcia. Pri infúznom podaní je potrebné filgrastím zriediť v 20 ml 5 % roztoku glukózy.
Mobilizácia PBPC po myelosupresívnej chemoterapii:
Podáva sa ako s.c. injekcia.

Mobilizácia PBPC u normálnych darcov pred alogénnou transplantáciou PBPC:
Filgrastím sa má podávať ako s.c. injekcia.

Kongenitálna, idiopatická alebo cyklická neutropénia:
Liek sa má podávať ako s.c. injekcia.

Zvrat neutropénie alebo udržanie normálneho počtu neutrofilov:
Liek sa má podávať ako s.c. injekcia.

Upozornenie

Liečba sa má podávať len v spolupráci s onkologickým centrom.
Počas tehotenstva sa liek neodporúča.
Nie je známe, či sa filgrastím/metabolity vylučujú do ľudského mlieka. Riziko pre novorodenca/dojča nemožno vylúčiť. Lekár rozhodne, či prerušiť dojčenie alebo prerušiť/vysadiť liečbu filgrastímom, po zvážení benefitu dojčenia pre dieťa a liečby pre ženu.
Uchovávať v chladničke pri teplote 2-8 C. V rámci času použiteľnosti a na účely ambulantného použitia, sa liek môže vybrať z chladničky a uskladniť pri izbovej teplote (neprevyšujúcej 25°C) pre jednorazové použitie do 72 hodín (po tomto čase sa liek nemá uskladniť späť do chladničky, ale má byť zlikvidovaný). Po zriedení sa má liek použiť ihneď. Ak sa nepoužije hneď, za čas a podmienky uchovávania pred použitím je zodpovedný používateľ a obvykle by sa nemalo presiahnuť 24 hodín pri teplote 2-8°C, pokiaľ zriedenie neprebehlo za kontrolovaných a schválených aseptických podmienok.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Forma pre RX

Injekčný a infúzny roztok

Potrebujete pomôcť
pri výbere?

lekarnicka2
email
obchod@etabletka.sk
telefon
+421 915 040 800